Kategorie
Kalendarz

Wykaz obronionych prac doktorskich

Strona główna » Studia doktoranckie » Wykaz obronionych prac doktorskich

 [1] Dr Joanna Olbryś: Metody optymalizacji portfela obligacji w warunkach zmiennych stóp procentowych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 1999.

Promotor: dr hab. Leszek Zaremba.

[2] Dr inż. Paweł Strykowski: Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych do lingwistycznych podsumowań baz danych.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 1999. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk.

[3] Dr Artur. M. Brzyski: Symulacyjny model komputerowy do wyznaczania długofalowej strategii przedsiębiorstwa - na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji maszyn rolniczych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2000. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki.

[4] Dr inż. Zbigniew Grąbczewski: Sterowanie operatywne produkcją w przemyśle meblarskim. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2000. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki.

[5] Dr inż. Janusz Kosiński: Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji przepływów pieniężnych w wielookresowych projektach inwestycyjnych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2000. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń.

[6] Dr Włodzimierz Magiera: Zastosowanie algorytmów genetycznych do wspomagania średniookresowych inwestycji na rynku kapitałowym.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2000. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń (rozprawa z wyróżnieniem).

[7] Dr inż. Mirosław Michaś: Zastosowanie algorytmu genetycznego do prognozowania ciągów czasowych sprzedaży. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2000. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec.

[8] Dr inż. Krzysztof Targiel: Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2002. 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

[9] Dr Mirosław Graczyk: Komputerowe wspomaganie planowania i koordynacji rozproszonej produkcji sezonowej w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2002. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki.

[10] Dr Mirosław Wujas: Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2002. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec.

[11] Dr Agnieszka Malinowska: Istotność skalarnych funkcji ocen w zadaniach wektorowej optymalizacji.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2003. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum.

[12] Dr Leszek Pęksyk: Matematyczny model optymalizacji alokacji kształtu w długo-okresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2004. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki.

[13] Dr Jacek Waglowski: Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2005.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki (rozprawa z wyróżnieniem).

[14] Dr Małgorzata Charytanowicz: Bayesowska determinizacja informacji nieprecyzyjnej w zagadnieniach medycznych.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2005.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr. Kulczycki (rozprawa z wyróżnieniem).

[15] Dr Maciej Łopaciński: Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego 

w warunkach nietypowych ograniczeń.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2005. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak.

[16] Dr Cezary Mrozicki: Zastosowanie zmodyfikowanej metody kolorowania grafu do automatycznego układania harmonogramu zajęć. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2006. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki.

[17] Dr Małgorzata Lucińska: Zastosowanie algorytmów immunologicznych do optymalizacji działania systemów wieloagentowych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2006.

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń.

[18] Dr inż. Andrzej Domaradzki: Zastosowania algorytmu immunologicznego do wykrywania zmiany trendu w szeregach czasowych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2006. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń.

[19] Dr Sławomir Strzykowski: Komputerowy system wspomagania alokacji osadzonych 

w zakładzie penitencjarnym. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2007.

Promotor: doc. dr hab. inż. Maciej Krawczak.

[20] Dr Katarzyna Nowacka: Zastosowanie elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tekstowej. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2008.

Promotor: doc. dr hab. Sławomir Zadrożny.

[21] Dr Przemysław Ogonowski: Anomaly detection in computer security systems by using an artificial immune system with a complete set of receptors. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2008.

Promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń.

[22] Dr Karina Daniel: Metoda wspomagania strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2009.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki.

[23] Dr Przemysław Protasiewicz: Zastosowanie sieci neuronowych do analizy rynku energii elektrycznej w Polsce

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2009.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak. 

[24] Dr Marek Chmielewski: Ekstrapolacja częściowych preferencji w programie szeregowania obiektów. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN 2009.

Promotor: doc. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski.

[25] Dr Aneta Wiktorzak: Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadpodstawowej. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2009.

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz.

[26] Dr Piotr Kowalski: Klasyfikacja bayesowska informacji niedokładnej typu przedziałowego. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2009

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki.

[27] Dr Janusz Miroforidis: Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2010

Promotor: Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski.

[28] Dr Marek Dolata: Zastosowanie podejścia obiektowego do rozszerzenia metody simplex w rozwiązywaniu rozmytego logistycznego zagadnienia dystrybutora. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2010.

Promotor: dr hab. inż. Liudmiła Dymava, prof. PCz.

[29] Dr Joanna Kapusta: Algorytmy transformacji wielomianowych i ich zastosowania. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2010. 

Promotor: dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL – rozprawa z wyróżnieniem.

[30] Dr Przemysław Cholajda: Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2011

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak.

[31] Dr Mirosław Gromisz: Selekcja na bieżąco z danych masowych przy użyciu zespołu klasyfikatorów. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2011.

Promotor: dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN.

[32] Dr Szymon Łukasik: Algorytm redukcji wymiaru i liczebności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych – rozprawa z wyróżnieniem.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2012.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki 

[33] Dr Robert Dekowski: Zastosowanie zmodyfikowanej metody symulowanego wyżarzania do optymalizacji przepustowości sieci komputerowych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2012.

Promotor: dr hab. inż. Jacek Malinowski, prof. PAN.

[34] Dr Krzysztof Bartyzel: Opis i rozpoznawanie kształtów na obrazach z wykorzystaniem łańcuchów Browna. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2012.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak.

[35] Dr Bogumił Fiksak: Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2012.

Promotor: dr hab. inż. Maciej Krawczak, prof. PAN.

[36] Dr Marta Kukier: Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do klasyfikacji obiektów w przypadku nierównoważonych klas. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2013

Promotor: dr hab. inż. Eulalia Szmidt, prof. PAN.

[37] Dr Paweł Bujnowski: Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do konstrukcji drzew decyzyjnych zadaniach klasyfikacji. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2013

Promotor: dr hab. inż. Eulalia Szmidt, prof. PAN.

[38] Dr Krzysztof Zaniewski: Konstrukcja i testowanie automatów rozmytych za pomocą technik meta heurystycznych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2014. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz.

[39] Dr Katarzyna Kaczmarek: Soft computing methods in the Bayesian analysis of time series. Large Scale Computational Modelling of Cellular Biosystems. (“Miękkie” metody obliczeń komputerowych w Bayesowskiej analizie szeregów czasowych). 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2015.

Promotor: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz.

[40] Dr Przemysław Rutka: Efektywne algorytmy dla klasycznych ortogonalnych transformacji. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2015.

Promotor: dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL.

[41]  Dr Marcin Szymczak: Zastosowanie meta danych przy wykrywaniu podobieństwa 

w kolekcjach danych (Handling meta data in the scope of coreference detection on data collections). 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2015. 

Promotor: prof. Guy De Tré (Giant University - België).

Kopromotor: dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PAN.

[42] Dr Weronika Radziszewska: An inteligent distributed system for flexible management of variable energy supply and dem and in microgrids. (Rozproszony system inteligentny do elastycznego zarzadzania zmienna podażą i popytem energii elektrycznej 

w mikrosieciach). 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2015.

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski.

[43] Dr Maciej Świechowski: Adaptive simulation-based meta-heuristic methods in     synchronous multiplayer games. (Metaheurystyczne metody adaptacyjne bazujące na symulacjach w synchronicznych grach wieloosobowych). 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2015.

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk.

[44] Dr Jakub Gąsior: Metaheuristic approaches to multiobjective job scheduling in cloud computing systems. (Wielokryterialne szeregowanie zadań w chmurach obliczeniowych z wykorzystaniem metod metaheurystycznych).

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2016.

Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński.

[45] Dr Łukasz Sosnowski: Komparatory obiektów złożonych w zastosowaniach do badania podobieństwa i identyfikacji. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2016.

Promotor: dr hab. Dominik Ślęzak.

[46] Dr Julia Siderska: Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych 

z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2016. 

Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Walukiewicz.

[47] Dr Damian Kruszewski: Nieparametryczna procedura identyfikacji elementów rzadko występujących (nietypowych). 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2016.

Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki.

[48] Dr Marcin Stępniak: Protokoły adaptacyjne dla długotrwałych rozproszonych procesów biznesowych w środowiskach wirtualnych oraz fizycznych. 

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2017.

Promotor: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz.

[49] Dr inż. Dominika Gołuńska: A new fairness oriented approach to consensus reaching under fuzzy preferences and majority based on linguistic summaries. (Nowe, oparte na sprawiedliwości podejście do osiągania konsensusu w warunkach rozmytych preferencji i rozmytej większości z użyciem podsumowań lingwistycznych).  

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2017.

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk.

[50] Dr Michał Pawłowski: Theoretical and computational approach to spot price modelling and pricing derivatives on the Polish Power Exchange (Modelowanie chwilowych cen energii elektrycznej oraz wycena instrumentów pochodnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w Warszawie – podejście teoretyczne i obliczeniowe). 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie PAN w ramach projektu realizowanego przez IPI PAN w partnerstwie z IBS PAN oraz IBIB PAN.

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2017.

Promotor: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz.

Promotor pomocniczy: dr Piotr Nowak.

[51] Dr inż. Katarzyna Wasielewska-Michniewska: Application of semantic analysis methods to increase the efficiency of grid usage (Zastosowanie metody analizy semantycznej do zwiększenia efektywności wykorzystania gridu)

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2018.

Promotor: Dr hab. Marcin Papryzcki.

[51] Dr inż. Sebastian Widz: Ensembles of approximate decision reducts in classification problems (Zespoły aproksymacyjnych reduktów decyzyjnych w problemach klasyfikacji)

Rozprawa doktorska. IBS PAN, 2018.

Promotor: Dr hab. Dominik Ślęzak.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www