Kategorie
Kalendarz

Obszary tematyczne proponowane przez IBS PAN w ramach pierwszej rekrutacji

Strona główna » Szkoła doktorska TIB PAN » Obszary tematyczne proponowane przez IBS PAN w ramach pierwszej rekrutacji

IBS PAN zgłosił następujące obszary tematyczne, w ramach których prowadzona jest pierwsza rekrutacja do Szkoly Doktorskiej TIB PAN 

 1. dr hab. Ewa Bednarczuk: Optymalizacja wypukła w przetwarzaniu obrazu i sygnału (Convex optimization in image and signal      processing)

2. dr hab. Dariusz Gątarek: Analiza uśmiechu zmienności na rynku pochodnych stopy procentowej (Volatility smile analysis in the interest rate derivatives market)

3. dr inż.  Tatiana Jaworska: Reprezentacja wiedzy obrazowej (Visual Knowledge Representation)

4. dr inż.  Tatiana Jaworska: Podobieństwa semantyczne w obrazowych bazach danych  (Semantic Similarities in Content-Base Image Retrieval (CBIR))

5. dr Katarzyna Kaczmarek-Majer: Metody inteligencji obliczeniowej dla uporządkowanych w czasie danych medycznych (Computational intelligence methods for time-ordered medical data)

6. prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski: Analiza wielokryterialna w problemach wielkiej skali (Multiple criteria analysis for large-scale problems)

7. dr hab. Leszek Klukowski: Metody analizy i prognozowania nieliniowych szeregów czasowych z zastosowaniem na rynku finansowym (Methods of analysis and forecasting of non-linear time series – applications in financial market)

8. dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski: Topologie, procedury uczenia oraz zastosowanie sieci neuronowych typu Fuzzy Flip Flop (Topology, learning procedures and the application of Fuzzy Flip Flop neural networks)

9. dr hab. inż. Piotr Andrzej Kowalski: Analiza wrażliwości głębokich sieci neuronowych (Sensitivity analysis for deep neural networks)

10. prof. dr hab. inż. Piotr KulczyckiJednolite metodologicznie procedury identyfikacji elementów nietypowych, klasteryzacji i klasyfikacji w ujęciu warunkowym (Methodically Unified Procedures for Outliers Detection, Clustering, and Classification in Conditional Approach)

11.    prof. dr hab. inż. Piotr KulczyckiSynteza ruchomej krzywej przełączeń na podstawie danych strumieniowych (Synthesis of moving switching curve based on nonstationary streaming data)

12.  dr hab. inż. Malinowski Jacek: Analiza i optymalizacja funkcjonowania modelowanych sieciowo systemów technicznych i organizacyjnych (Analysis and optimization of the functioning of network-modeled technical and organizational systems)

14. prof. dr. hab. inż. Zbigniew Nahorski: Modelowanie dyspersji w powietrzu zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji w mieście, w bardzo małej skali przestrzennej

15. dr hab. Piotr Nowak: Wycena pochodnych instrumentów finansowych na rynku bitcoina (Pricing financial derivatives on the Bitcoin market)

16. dr hab. Piotr Nowak: Mocne prawo wielkich liczb dla zmiennych losowych intuicjonistyczno-rozmytych (Strong law of large numbers for intuitionistic fuzzy random variables)

17. dr inż. Karol Opara: Wydobywanie wieloaspektowej informacji o metaheurystykach poprzez parametryzowanie benchmarków (Mining multifaceted information on the performance of metaheuristics with use of parametrized benchmarks)

18. prof. dr. hab. inż. Witold Pedrycz: Analysis, description, summarization, and classification of multivariable time series in the framework of Granular Computing

19. dr hab. Maciej Romaniuk: Symulacja katastroficznych zjawisk rzadkich w charakteryzowaniu portfela ubezpieczyciela (Simulation of rare catastrophic events for description of insurer’s portfolio)

20. dr hab. Maciej RomaniukPodejście rozmyte w symulacji uszkodzeń elementów sieci (Fuzzy approach in simulation of malfunctions of elements of nets)

21. prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron: Interakcyjne obliczenia granularne (Interactive granular computing)

22. dr hab. Krzysztof Szkatuła: Złożoność obliczeniowa i granice obliczalności w przypadku wybranych trudnych problemów optymalizacyjnych (Computational complexity and tractability in the case of selected difficult optimization problems)

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www