Kategorie
Kalendarz

Regulamin Biblioteki

Strona główna » Biblioteka » Regulamin Biblioteki

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI
INSTYTUTU BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN jest biblioteką naukową, która udostępnia swoje zbiory przede wszystkim pracownikom naukowym, doktorantom i studentom. Prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają również wszyscy zainteresowani na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
  2. Głównym celem Biblioteki jest zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych oraz popularyzacji wiedzy z zakresu badań systemowych, informatyki, matematyki i pokrewnych obszarów.
  3. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne. Opłaty pobierane są jedynie za korzystanie z usług kserograficznych, wykonywanych dla użytkowników zewnętrznych, wg cennika znajdującego się w Bibliotece.
 2. Zasady korzystania ze zbiorów
  Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w Czytelni na miejscu oraz poprzez wypożyczenia indywidualne i międzybiblioteczne.

  1. Wypożyczenia
   1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki poprzez wypożyczenia mają prawo:
    1. pracownicy i uprawnieni emeryci IBS PAN,
    2. doktoranci IBS PAN, zarówno uczestnicy studiów doktoranckich IBS PAN, jak i uczestnicy szkoły doktorskiej prowadzonej/ współprowadzonej przez IBS PAN,
    3. uprawnione instytucje zgodnie z ogólnymi zasadami wypożyczeń międzybibliotecznych.
   2. Do indywidualnego korzystania z zasobów Biblioteki w trybie wypożyczenia uprawnia, osoby wymienione w p. 1.a.-1.b., założenie konta bibliotecznego oraz przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
   3. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów papierowych. Przy zwrocie książki czytelnik otrzymuje jako dowód zwrotu odpowiedni odcinek rewersu.
   4. Terminy wypożyczeń:
    • dla pracowników 1 rok,
    • dla doktorantów 1 miesiąc,
    • dla bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne) 1 miesiąc.
   5. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki Biblioteka wysyła do czytelnika upomnienie.
   6. Biblioteka ma prawo w wyjątkowych przypadkach ustalić indywidualny termin zwrotu wypożyczonych dzieł lub w chwili wypożyczania zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
   7. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik obowiązany jest do:
    • pokrycia kosztów naprawy introligatorskiej lub odkupienia książki,
    • przekazania innego, wskazanego przez Kierownika Biblioteki tytułu albo zwrócenie równowartości książki.
   8. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę lub doktoranci kończący studia doktoranckie lub uczestnictwo w szkole doktorskiej zobowiązani są do przedłożenia w Bibliotece karty obiegowej, celem potwierdzenia uregulowania wszystkich zaległości.
  2. Udostępnianie na miejscu
   1. Do korzystania ze zbiorów w Czytelni uprawnieni są wszyscy zainteresowani, którzy poinformują o tym bibliotekarza.
   2. Korzystających z Czytelni obowiązuje okazanie dowodu tożsamości bibliotekarzowi dyżurującemu, wpisanie się do księgi odwiedzin, a także pozostawienie teczek i okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu.
   3. Korzystanie z Czytelni dotyczy udostępnienia materiałów bibliotecznych:
    • czasopism w wolnym dostępie,
    • książek, czasopism, prac doktorskich z magazynu bibliotecznego, po uprzednim wypisaniu rewersu.
   4. Czytelnik proszony jest o zgłoszenie wnoszenia własnych materiałów (książki, czasopisma) do czytelni oraz zamiaru korzystania z własnego komputera.
   5. Obowiązuje zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych z Czytelni.
  3. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych
   1. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i doktoranci IBS PAN, zarówno uczestnicy studiów doktoranckich IBS PAN, jak uczestnicy szkoły doktorskiej.
   2. Dostęp do e-zasobów jest możliwy z sieci lokalnej Instytutu oraz zdalnie.
   3. Zbiory elektroniczne udostępnia się tylko w celach naukowych i edukacyjnych.
   4. Dozwolone jest:
    • wykonanie kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, z założeniem przestrzegania umów licencyjnych i praw autorskich.
   5. Zabrania się:
    • masowego reprodukowania, gromadzenia na własnych nośnikach, redystrybucji lub odsprzedaży dokumentów udostępnianych elektronicznie,
    • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruku bez podania źródła i praw autorskich,
    • wykorzystywania licencjonowanych zasobów elektronicznych IBS PAN do działalności komercyjnej.
  4. Wypożyczenia międzybiblioteczne
   1. Biblioteka świadczy usługi międzybiblioteczne pracownikom IBS PAN na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych ustalonych przez bibliotekę wypożyczającą.
   2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www