Kategorie
Kalendarz

Foresight Automatyka Robotyka Technika Pomiarowa

Strona główna » Projekty badawcze » Foresight Automatyka Robotyka Technika Pomiarowa


Głównym Celem projektu jest identyfikacja priorytetowych, innowacyjnych technologii oraz kierunków badań o znaczeniu strategicznym. Rozwój tych kierunków w następnych 20 latach będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej wykorzystywanych do sterowania i optymalizacji procesów produkcyjnych w zakresie wydajności, powtarzalności, jakości, bezpieczeństwa oraz z punktu widzenia potrzeb ekologicznych. Automatyka, robotyka i technika pomiarowa to nierozerwalnie związane ze sobą, przenikające się dziedziny techniczne, obecne we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, o dużym znaczeniu ekonomicznym i społecznym, jak również o wielkim potencjale innowacyjnym i wciąż niezaspokojonej potrzebie praktycznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego w projekcie planowana jest równoczesna analiza tych obszarów przy zastosowaniu zunifikowanej metodyki.

Prace realizowane w projekcie obejmują następujące trzy obszary badawcze: automatykę, robotykę i technikę pomiarową. Szczegółowe opisy obszarów badawczych podano w Studium Wykonalności projektu. Szczególny nacisk położony jest na objęcie zasięgiem projektu obszaru całej Polski, a nie tylko obszaru otoczenia wiodących ośrodków przemysłowych czy badawczych. Prace w trakcie projektu  koncentrują się wokół praktycznego zastosowania metody Delphi oraz krzyżowej analizy wpływów, których skuteczność w zastosowaniach w zakresie foresightu została praktycznie zweryfikowana przez Jednostkę Wiodącą Konsorcjum w trakcie realizacji foresightu technologicznego dla województwa mazowieckiego (projekt Foresight Mazovia www.formazovia.pl)

Projekt obejmuje także opracowanie scenariuszy rozwoju wskazanych innowacyjnych technologii i kierunków badań strategicznych w zakresie automatyki, robotyki i techniki pomiarowej w Polsce. Umożliwi to zarówno właściwe sterowanie procesem kierunkowania rozwoju tych obszarów, jak również skuteczne dostosowanie się uczestników tego procesu (przedsiębiorstw i jednostek sfery badawczo-rozwojowej) do zmieniających się wymagań globalnego rynku.

Ponadto w trakcie realizacji projektu tworzona jest baza danych (do której dostęp będzie swobodny) obejmująca ekspertów odgrywających wiodącą rolę w rozwoju technologii uznanych za priorytetowe i specjalizujących się w badaniach w zakresie kierunków uznanych za strategiczne. Otwarty dostęp do takiej bazy ekspertów umożliwi szybkie i skuteczne realizowanie prac rozwojowych.

Projekt doprowadzi do zainicjowania i animowania szerokiej debaty publicznej, obejmującej zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw jak i świata naukowego i administracji publicznej. Debata ta stworzy fundament dla dalszego zacieśniania współpracy sektora gospodarki z nauką. Ponieważ projekt obejmuje szerokie konsultacje społeczne w grupie twórców i użytkowników najnowszych rozwiązań technicznych, a wyniki projektu są na bieżąco publikowane i przekazywane zarówno przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw, jak również środowisku naukowemu i społeczeństwu, należy spodziewać się powstania pętli sprzężenia zwrotnego. W rezultacie wyniki projektu uwzględniają najważniejsze oczekiwania naukowców i praktyków, a wzrost świadomości pro-innowacyjnej obu tych grup poprawi możliwości skutecznego wdrożenia wyników projektu do praktyki.

W aspekcie praktycznego wykorzystania wyników planuje się opracowanie specyficznych wytycznych rozwojowych dla konkretnych przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Udostępnienie w ten sposób, w trakcie trwania projektu, jego wyników będzie nieodpłatne. Rezultatem tej działalności będzie także pogłębienie współpracy sfery badawczo-rozwojowej i przedsiębiorców w formie rzeczywistego zbliżenia ich działalności pod kątem wykorzystania innowacyjnych technologii w praktyce gospodarczej.

Strona www programu: http://www.foresightarp.pl

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www